آشپزخانه ارسی
کافه ارسی1 کافه ارسی2 کافه ارسی3
سرسرا
لابی قاجار6 لابی قاجار5 لابی قاجار7 لابی قاجار4 لابی قاجار3 لابی قاجار1 لابی قاجار2
حمام شاهانه
حمام شاهانه4 حمام شاهانه5 حمام شاهانه6 حمام1 حمام2 حمام3
ایوان‌ها
ایوان6 ایوان5 ایوان4 ایوان3 ایوان2 ایوان1
شاه‌نشین
شاه‌نشین1 شاه‌نشین2 شاه‌نشین3 شاه نشین4 شاه نشین5
تالار طنبی
تالار طنبی1‌ تالار طنبی2 تالار طنبی3 تالار طنبی4 تالار طنبی5 تالار طنبی6‌ تالار طنبی7‌ تالار طنبی8‌ تالار طنبی9‌ تالار طنبی10‌ تالار طنبی11 تالار طنبی13‌ تالار طنبی12 تالار طنبی14‌ تالار طنبی16‌
خلوتکده ارسی
خلوتکده ارسی1 خلوتکده ارسی2 خلوتکده ارسی3 خلوتکده ارسی5 خلوتکده ارسی5 خلوتکده ارسی7 خلوتکده ارسی6
تماشاخانه
تماشاخانه1 تماشاخانه2 تماشاخانه3 تماشاخانه4 تماشاخانه5 تماشاخانه6